Spanska räkneord

Spanska räkneord 1-10, 1-100, 100-1000. Att lära sig räkna på spanska är faktiskt inte så svårt. Lär dig logiken bakom så fixar du det lätt! Vi beskriver logiken efter tabellen med alla spanska räkneord. Sist hittar du även ordningstalen på spanska.

0Cero 
1Uno 
2Dos 
3Tres 
4Cuatro 
Kan du veckodagarna...
5Cinco
6Seis 
7Siete 
8Ocho 
9Nueve 
10Diez 
Spanska på restaurangen...
11Once 
12Doce 
13Trece 
14Catorce 
15Quince 
16Dieciséis 
17Diecisiete 
18Dieciocho 
19Diecinueve 
20Veinte 
Hur böjer man verb? Följ länken: Presens spanska
21Veintiuno 
30Treinta 
32Treinta y dos 
40Cuarenta 
43Cuarenta y tres 
50Cincuenta 
54Cincuenta y cuatro 
60Sesenta 
65Sesenta y cinco 
70Setenta 
76Setenta y seis 
80Ochenta 
87Ochenta y siete 
90Noventa
98Noventa y ocho 
100Cien 
102Ciento dos 
200Doscientos 
203Doscientos tres 
300Trescientos 
304Trescientos cuatro 
400Cuatrocientos 
405Cuatrocientos cinco 
500Quinientos 
600Seiscientos 
700Setecientos 
800Ochocientos 
900Novecientos 
1000Mil 
1968Mil novecientos sesenta y ocho
2000Dos mil 
100 000Cien mil 
1 000 000Un millón 
FörstaPrimero 
AndraSegundo 
TredjeTercero 
FjärdeCuarto 
FemteQuinto
SjätteSexto 
SjundeSéptimo 
ÅttondeOctavo 
NiondeNoveno 
TiondeDécimo 

Spanska Räkneord – förklaring till tabellen

Tabellen innehåller ental, tiotal, hundratal och tusental. Av praktiska skäl finns inte vartenda räkneord från ett till hundratusen med. Däremot är talen valda så att man av tidigare (eller senare) beskrivna tal kan förstå principen för att kombinera dem.  Förutom att förstå logiken i hur räkneorden sätts samman så behöver man lära sig entalen, de hela tiotalen och de hela hundratalen. Men när man kan det så räcker det med att ha förstått principerna för hur talen komponeras ihop språkmässigt. Vi skall försöka förklara…

Spanska 1-10

För de spanska räkneorden 1-19 är det egentligen inte så mycket att förstå, det är bara att lära sig betydelse, stavning och uttal.

Spanska tiotal

Tiotal 20-29

Talen mellan 20 och 29 skiljer sig från övriga tiotal en aning när det gäller ordens uppbyggnad. Som du ser i tabellen skriver man ihop orden för det hela tiotalet och entalet. 21 heter Veintiuno. Och som exempel blir då alltså 22, 23, och 24 veintidós, veintitrés och veinticuatro. Observera, tjugo heter veinte men tillsammans med entalen i de sammanskrivna uttrycken upp till 29 är ändelsen -i, veintidós.

Tiotalen 30-99

Varje helt tiotal från 10 till 90 finns med i tabellen. Däremot finns inte varje tal mellan tiotalen med. Till exempel talet 32 finns med men inte talen, 31-39. Talet 43 finns med men inte övriga tal, 41,42, 44-49. De tal som finns med vidare är 54,65,76,87,98. Ser du mönstret? Exemplen är valda så att man alltid hittar ett ental från 1-9 som är adderat till ett tiotal. Varför då undrar du? Jo, därför att principen är densamma. Vet man vad de olika tiotalen heter och har förstått logiken så vet man vad vilket tal som helst mellan 30 och 99 heter. Vi skall ge ett exempel:

Ta talet 32 (Treinta y dos), det finns med i tabellen men inte talet 33. Däremot finns 43 (Cuarenta y tres) beskrivet. På så sätt ser man hur entalet 3 läggs ihop med tiotalet. Alltså, eftersom 30 heter Treinta så blir 33, Treinta y tres. På samma sätt gör man med vilket ental det än gäller.

Spanska hundratal

Samma princip tillämpas med hundratalen. Alla hela hundratal från 100 till 900 finns med i tabellen. Till exempel heter 200 Doscientos. När man till exempel skall säga talet 203 ( som finns med i tabellen), ser vi att man på spanska kombinerar ihop ordet för hundratalet med ordet för tre. Det  blir alltså Doscientos tres. Observera mellanslaget efter hundratalet. Vill man säga 233 så säger man alltså doscientos treinta y tres (Där uttrycket för 33 följer principen beskriven i kapitlet ovanför). Ett par exempel ytterligare: Talet 787 blir Setecientos ochenta y siete. 1969 blir mil novecientos sesenta y nueve .

Ordningstal spanska

Du missar väl inte att lära dig ordningstalen på spanska. Du hittar dem längst ner i tabellen med alla spanska räkneord.

Lycka till!

Spanska räkneord