Spanska räkneord

Spanska räkneord 1-10, 1-100, 100-1000. Hur säger man 0? Hur säger man 100 på spanska? Att lära sig räkna på spanska är faktiskt inte så svårt. Lär dig logiken bakom så fixar du det lätt! VI FÖRKLARAR LOGIKEN LÄNGS NER PÅ SIDAN efter tabellen med alla spanska räkneord. Allra sist hittar du även ordningstalen på spanska.

0Cero
1Uno
2Dos
3Tres
4Cuatro
Veckodagarna är bara sju - Kan du alla? 📅
5Cinco
6Seis
7Siete
8Ocho
9Nueve
10Diez
Spanska på restaurangen...🍕 🍝
11Once
12Doce
13Trece
14Catorce
15Quince
16Dieciséis
17Diecisiete
18Dieciocho
19Diecinueve
20Veinte
21-100 (T) Träna och testa dig själv!!(Öppen "prova-på sida")
21Veintiuno
30Treinta
32Treinta y dos
40Cuarenta
43Cuarenta y tres
50Cincuenta
54Cincuenta y cuatro
60Sesenta
65Sesenta y cinco
70Setenta
Lär dig färgerna på spanska 🎨?
76Setenta y seis
80Ochenta
87Ochenta y siete
90Noventa
98Noventa y ocho
100Cien
102Ciento dos
200Doscientos
203Doscientos tres
300Trescientos
304Trescientos cuatro
400Cuatrocientos
405Cuatrocientos cinco
500Quinientos
600Seiscientos
700Setecientos
800Ochocientos
900Novecientos
1000Mil
1968Mil novecientos sesenta y ocho
2000Dos mil
100 000Cien mil
1 000 000Un millón
FörstaPrimero
AndraSegundo
TredjeTercero
FjärdeCuarto
FemteQuinto
SjätteSexto
SjundeSéptimo
ÅttondeOctavo
NiondeNoveno
TiondeDécimo

Spanska Räkneord – förklaring till tabellen

Tabellen innehåller ental, tiotal, hundratal och tusental. Av praktiska skäl finns inte vartenda räkneord från ett till hundratusen med. Däremot är talen valda så att man av tidigare (eller senare) beskrivna tal kan förstå principen för att kombinera dem.  Förutom att förstå logiken i hur räkneorden sätts samman så behöver man lära sig entalen, de hela tiotalen och de hela hundratalen. Men när man kan det så räcker det med att ha förstått principerna för hur talen komponeras ihop språkmässigt. Häng med så förklarar vi…

Spanska 1-10

För de spanska räkneorden 1-19 är det egentligen inte så mycket att förstå, det är bara att lära sig betydelse, stavning och uttal.

Spanska tiotal

30 på spanska

30 på spanska, 40 på spanska, 50 på spanska och hur du lägger till ental lär vi dig i de följande kapitlen. Lär dig snabbt genom att träna med hjälp av övningarna i övningskapitlen!

Tiotal 20-29

Talen mellan 20 och 29 skiljer sig från övriga tiotal en aning när det gäller ordens uppbyggnad. Som du ser i tabellen skriver man ihop orden för det hela tiotalet och entalet. 21 heter Veintiuno. Och som exempel blir då alltså 22, 23, och 24 veintidós, veintitrés och veinticuatro. Observera, tjugo heter veinte men tillsammans med entalen i de sammanskrivna uttrycken upp till 29 är ändelsen -i, veintidós.

Tiotalen 30-99

Varje helt tiotal från 10 till 90 finns med i tabellen. Däremot finns inte varje tal mellan tiotalen med. Till exempel talet 32 finns med men inte talen, 31-39. Talet 43 finns med men inte övriga tal, 41,42, 44-49. De tal som finns med vidare är 54,65,76,87,98. Ser du mönstret? Exemplen är valda så att man alltid hittar ett ental från 1-9 som är adderat till ett tiotal. Varför då undrar du? Jo, därför att principen är densamma. Vet man vad de olika tiotalen heter och har förstått logiken så vet man vad vilket tal som helst mellan 30 och 99 heter. Vi skall ge ett exempel:

Ta talet 32 (Treinta y dos), det finns med i tabellen men inte talet 33. Däremot finns 43 (Cuarenta y tres) beskrivet. På så sätt ser man hur entalet 3 läggs ihop med tiotalet. Alltså, eftersom 30 heter Treinta så blir 33, Treinta y tres. På samma sätt gör man med vilket ental det än gäller.

100 på Spanska (hundratal)

Samma princip tillämpas med hundratalen. Alla hela hundratal från 100 till 900 finns med i tabellen. Till exempel heter 200 Doscientos. När man till exempel skall säga talet 203 ( som finns med i tabellen), ser vi att man på spanska kombinerar ihop ordet för hundratalet med ordet för tre. Det  blir alltså Doscientos tres. Observera mellanslaget efter hundratalet. Vill man säga 233 så säger man alltså doscientos treinta y tres (Där uttrycket för 33 följer principen beskriven i kapitlet ovanför). Ett par exempel ytterligare: Talet 787 blir Setecientos ochenta y siete. 1969 blir mil novecientos sesenta y nueve .

Ordningstal spanska

Du missar väl inte att lära dig ordningstalen på spanska. Du hittar dem längst ner i tabellen med alla spanska räkneord.

Lycka till!

Spanska räkneord
räkna på spanska

En hund (perro) eller tre hundar – Hur påverkar antalet (siffran) substantivet perro?

Jag pratar, han pratar eller du pratar – Lär dig böja regelbundna verb i spanskan!